Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Άδεια Security στα συστήματα ασφαλείας | Atlas Security

Άδεια Security στα συστήματα ασφαλείας

Έντονος είναι ο προβληματισμός που εκφράζεται από πολλές πλευρές για το θέμα της άδειας και πιστοποίησης των εταιρειών ή ατόμων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις προϋποθέσεις έκδοσης της συγκεκριμένης άδειας, και το αν αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να θωρακιστεί ο κλάδος. Όλοι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες Security πρέπει βάσει του Νόμου 2518/97 να φέρουν άδεια εργασίας. Η έλλειψη άδειας security πολλών εγκαταστατών, έχει απασχολήσει επί χρόνια, τόσο τους ειδικούς του κλάδου συστημάτων ασφαλείας όσο και τους καταναλωτές, οι οποίοι παραμένουν απροστάτευτοι, μιας και δεν υπάρχουν σοβαρές δομές, οι οποίες να θωρακίζουν τον κλάδο της ασφάλειας.

Σήμερα, ο κάθε άνθρωπος με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, νομίζει πως ξέρει να «προγραμματίσει» ένα σύστημα ασφαλείας, επειδή κατανοεί το λογισμικό ή επειδή του παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Είναι όμως αυτό αρκετό ή θα πρέπει να ενισχυθούν τα κριτήρια με τα οποία κάποιος δικαιούται να χαρακτηρίζεται εγκαταστάτης, ώστε να αντεπεξέρχεται με επιτυχία σε αυτόν τον δύσκολο και ευαίσθητο ρόλο; Πολλοί από τους ειδικούς του κλάδου υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να απαιτείται η επαγγελματική πιστοποίηση όλων των νεοεισερχομένων εγκαταστατών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένους τίτλους σπουδών και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ζητά τη συγκεκριμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, όπως συμβαίνει και σε άλλες ειδικότητες, γεγονός το οποίο με την ισχύουσα κατάσταση δεν είναι δυνατό, εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η έναρξη επιτηδεύματος θα πρέπει να προαπαιτεί τα κατάλληλα πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτεχνιών, τα οποία όμως επειδή δεν παρέχονται από το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι άκαιρο να ζητηθούν. Το σημαντικό που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι ο εγκαταστάτης είναι μία σύνθετη ειδικότητα, η οποία υποστηρίζεται από γνώσεις ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, προγραμματιστή, ταυτόχρονα με πολλαπλές τεχνικές μεθόδους που αφορούν το οικοδομικό και καλωδιακό μέρος της εγκατάστασης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ειδικοί επιμένουν για την άμεση ένταξη τέτοιου τύπου γνωστικών αντικειμένων στα ΤΕΙ ή στα ΤΕΕ, καθώς θα βελτίωνε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παραγωγικότητα του κλάδου.

Όπως και σε άλλα επαγγέλματα, π.χ. γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός κλπ, το κράτος έχει θεσπίσει ανώτερες διατάξεις για την είσοδο σε αυτά, έτσι και στον κλάδο της ασφάλειας θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής είναι τελικά αυτός που θα πρέπει να επιλέξει το καλύτερο ανάμεσα στην ποικιλία που προσφέρει η αγορά, συνεπώς καθίσταται και υπεύθυνος για την σωστή έρευνα και ευαισθητοποίηση επί του θέματος.

Ισχύουσες προϋποθέσεις:

Για να χορηγηθεί άδεια security σε έναν εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας θα πρέπει να:

(1) Είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας ομογενής ή πολίτης χώρας μέλους της Ε.Ε. εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή ασφάλειας ή υγείας, σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα για τους πολίτες των χωρών αυτών.

(2) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(3) Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύστασης και συμμορίας, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας-δωροληψίας, καταπίεσης, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

(4) Δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα ή δεν έχει καταδικασθεί με οριστική απλώς απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αυτά. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητα απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.

(5) Δεν έχει απολυθεί από Δημόσια υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας που σχετίζονται με τα αδικήματα του εδαφίου (δ΄), παρ.1, άρθρ.2, του Ν.2518/97.

(6) Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή, τουλάχιστον έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

(7) Δεν έχει στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

(8) Δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

(9) Δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών. (Με το άρθρο 5, του Ν.2518/97 καθιερώνεται γενική απαγόρευση οπλοκατοχής και οπλοφορίας στο προσωπικό ασφαλείας, εκτός από τη ρητή αναφερόμενο στο άρθρο αυτό περίπτωση της χορήγησης άδειας οπλοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.)

(10) Δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο σας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας εκπρόσωπος της εταιρείας μας.