ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 70028079
(Πρόγραμμα με την ονομασία ’’Άμεση Ιατρική Βοήθεια INTERAMERICAN’’)

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ATLAS SECURITY CENTRAL STATION
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85, ΓΛΥΦΑΔΑ
Α.Φ.Μ. : 095530070
ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ: Οι υποδεικνυόμενοι από το Συμβαλλόμενο πελάτες του, κατά τα οριζόμενα στους Γενικούς ασφαλιστικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου.
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Οι κυρίως ασφαλιζόμενοι

Η ’’ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ , ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ’’ (στο παρόν καλουμένη ’’Εταιρία’’), με βάση την υπ’ αριθ. 6417781 αίτηση του Συμβαλλομένου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τους ασφαλιζομένους σε περίπτωση: α. ατυχήματος, β. αιφνίδιας ασθένειας, με τις παροχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους αυτού.
Το περιεχόμενο της αίτησης για ασφάλιση αποτελεί τη βάση μεν του ασφαλιστηρίου όσον αφορά τις δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό, τμήμα δε του ασφαλιστηρίου όσον αφορά το υπόλοιπό του, κατά το μέρος που δεν τροποποιείται από το ασφαλιστήριο.
Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης διέπεται και από τους παρακάτω ενσωματωμένους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Για τα αναφερόμενα παρακάτω καθώς και για κάθε άλλη διάταξη του περιεχομένου του ασφαλιστηρίου που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή του από την αίτηση για ασφάλιση, ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα Εναντίωσης με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.
Στο ασφαλιστήριο επισυνάπτεται έντυπο υπόδειγμα της δήλωσης Εναντίωσης.

Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Συμβαλλόμενο :
α) οι προβλεπόμενες από το Νόμο (αρ.4 παρ. 2 περ. Η από το Ν.Δ. 400/70, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/96) πληροφορίες, με έντυπο κατά την υποβολή της αίτησης για ασφάλιση,
β) οι Γενικοί και Ειδικοί ασφαλιστικοί όροι κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου στον συμβαλλόμενο, ενσωματωμένοι σ’ αυτό.
Η μη παράδοση οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία α) & β) δίνει στον Συμβαλλόμενο δικαίωμα Εναντίωσης στο ασφαλιστήριο, που ασκείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και με βάση το ίδιο υπόδειγμα, μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, χωρίς κανένα λόγο, από την παρούσα ασφάλιση μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του παρόντος ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή υπαναχώρησης το ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ υπαρχής αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα παρακρατείται από την Εταιρία το ’’Δικαίωμα Συμβολαίου’’ για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της (π.χ. έκδοση του ασφαλιστηρίου, κάρτες ασφάλισης, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.) εκτός αν η περίπτωση της εναντίωσης αυτής οφείλεται σε σοβαρό λόγο, από υπαιτιότητα της Εταιρίας.
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή μετά από αυτή και μέχρι την παρέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλισμα βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Το παρόν ασφαλιστήριο θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, για κάθε δε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι εξαιρέσεις από την κάλυψη του ασφαλιστηρίου κατά είδος κάλυψης προβλέπονται στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το ασφαλιστήριο, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών ασφαλιστικών όρων που το διέπουν και ενσωματώνονται σ’ αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου για την «Ασφαλιστική Σύμβαση» κλπ. καθώς και οι διατάξεις της λοιπής Νομοθεσίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται :
α) ’’Εταιρία’’ (Ασφαλιστής), Η ’’ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ’’.
β) ’’Συμβαλλόμενος’’, ATLAS SECURITY CENTRAL STATION
γ) ’’Κυρίως Ασφαλιζόμενοι’’, τα πρόσωπα τα αναφερόμενα στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους εφόσον πρόκειται για οικιακό χώρο, καθώς και τα πρόσωπα τα αναφερόμενα στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου καθώς και οι εργαζόμενοί τους, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό χώρο.
δ) ’’Ατύχημα’’, κάθε γεγονός (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία, και που προκαλεί στον ασφαλιζόμενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη.
ε) ‘’Αιφνίδια ασθένεια’’, κάθε απρόβλεπτη και απότομη μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που δεν οφείλεται σε ατύχημα.
ζ) ’’Περιστατικό’’, το ατύχημα ή η αιφνίδια ασθένεια που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του Ασφαλισμένου.
η) ’’Νοσοκομείο - Κλινική’’, κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα, διαθέτει πλήρη Νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο επιτελείο από γιατρούς και νοσοκόμες με δίπλωμα.
θ) ’’Επέτειος ασφαλιστηρίου’’: Η ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους που συμπίπτει με την ημέρα έναρξης ισχύος τους ασφαλιστηρίου.
ι) ’’Ασφαλιστικό έτος’’: Το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου και λήγει την προηγούμενη ημέρα της επόμενης επετείου.
ια) ’’Ασφαλιστήριο’’, η παρούσα σύμβαση ασφάλισης.
ιβ) ‘’Γεωγραφική έκταση’’, η οριζόμενη στο άρθρο 6.

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζομένους για τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ’ ιδίαν άρθρα των Ειδικών ασφαλιστικών όρων αυτού, συνεπεία ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας και εντός της γεωγραφικής έκτασης κατά τα οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο 6.

Άρθρο 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασιζόμενη στην προαναφερόμενη αίτηση του Συμβαλλομένου. Το παρόν ασφαλιστήριο, υπογεγραμμένο από τα νόμιμα όργανα της Εταιρίας, μαζί με την αίτηση για την έκδοσή του, τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους καθώς και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ’ αυτού, αποτελούν το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση.

Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις συμφωνίες που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή στις τυχόν Πρόσθετες πράξεις επ’ αυτού.

Άρθρο 5. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δεκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι οι κατά την έναρξη του παρόντος ασφαλιστηρίου έχοντες ηλικία μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών.

Άρθρο 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζομένους αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελλάδος.

Άρθρο 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευση τους οφείλεται , άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε :
1.Ψυχιατρικές παθήσεις.
2.Περιστατικά από χρόνιες παθήσεις
3. Περιστατικά εγκυμοσύνης μετά τον 4ο μήνα.

Άρθρο 8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Η κάλυψη κάθε ασφαλιζομένου τερματίζεται αυτόματα με τη συμπλήρωση έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου.
Το παρόν ασφαλιστήριο ανανεώνεται για ένα ακόμα έτος με αμετάβλητο ασφάλιστρο εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως από την Εταιρία ή το Συμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους ισχύος του.

Άρθρο 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο Συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να περιγράψει με ειλικρίνεια στην Εταιρία όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
Αν ο Συμβαλλόμενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει οτιδήποτε σχετικά με τις ανωτέρω πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αμέσως από την πραγματοποίησή της.

Άρθρο 10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΩΝ
Τα ασφάλιστρα για την κάλυψη που παρέχεται από το παρόν ασφαλιστήριο, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Συμβαλλόμενο και καταβάλλονται στην Εταιρία για το σύνολο των ασφαλιζομένων.

Άρθρο 11. ΦΟΡΟΙ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση με το ασφαλιστήριο και τις βάσει αυτού δοσοληψίες (όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα υπέρ τρίτων) βαρύνουν το συμβαλλόμενο, ή τον ασφαλιζόμενο ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται με διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή μετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 12. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ
Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία επαγγελματικής ή εμπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόμενος ή ενδιαφερθείς λόγω του περιστατικού, από την βάσει του ασφαλιστηρίου, επέμβαση αυτής προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης.

Άρθρο 13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία υποκαθίσταται αυτομάτως στις τυχόν αξιώσεις οποιουδήποτε ασφαλιζομένου κατά οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσαντος το περιστατικό, συνεπεία του οποίου αυτή θα υποβληθεί σε έξοδα για την παροχή των κατά περίπτωση προβλεπομένων από το ασφαλιστήριο καλύψεων, μέχρι του ποσού των εν λόγω εξόδων.

Άρθρο 14. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Αν μετά τη χορήγηση από την Εταιρία στον ασφαλιζόμενο, οποιασδήποτε παροχής προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο, αποδειχθεί ότι το περιστατικό συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημέρα της σχετικής ειδοποίησής του.

Άρθρο 15. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Σε περίπτωση πραγματοποίησης μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή των Ειδικών ασφαλιστικών όρων του παρόντος συμβολαίου, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει τους τίτλους μεταφοράς (εισιτήρια) που διαθέτει ο ασφαλισμένος ή να ζητήσει από τον ασφαλισμένο αυτό, το χρηματικό ποσό, που του επιστράφηκε από τον φορέα έκδοσης των εν λόγω τίτλων μεταφοράς.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η Εταιρία παρέχει σε κάθε ασφαλιζόμενο, μέσω του Συντονιστικού της Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην Ελλάδα και σε 24ωρη βάση, ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις, σχετικά με κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας που μπορεί να οδηγήσει ή όχι σε υγειονομική μεταφορά, καθώς επίσης και πληροφορίες υγειονομικής φύσεως, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις υγιεινής που απαιτείται να πληρούνται από τους υγειονομικούς κανονισμούς της Ελλάδος.

Άρθρο 2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της υπεύθυνης και ασφαλούς αντιμετώπισης κάθε περιστατικού όλες οι σχετικές με αυτό τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο Συντονιστικό Κέντρο (1010) της Εταιρίας.

Αθήνα,

Για την Εταιρία 
Κατ’ εξουσιοδότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου

Για τον Συμβαλλόμενο

Η ATLAS Security από το 1991 μέχρι και σήμερα κατάφερε όχι μόνο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε 35.000 συνδρομητές σε όλη τη χώρα, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της ως Νο1 Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.

 

Επιβράβευση

Εξυπηρέτηση