Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (privacy policy) ιστοτόπου atlasecurity.gr

Η ιστοσελίδα www.atlasecurity.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / πελάτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Η www.atlasecurity.gr δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα www.atlasecurity.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «Χ. ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ATLAS SECURITY CENTRAL STATION» και προστατεύονται από τους νομούς περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, εκπομπή, διάχυση, αποστολή, αντιγραφή ολική ή μερική ή χρήση του περιεχομένου από τρίτο για σκοπούς εμπορικούς όπως ορίζεται και ειδικότερα κατωτέρω. Επίσης, όλες οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από τους νόμους πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Με σκοπό την βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτή, η Atlas Security διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση αλλαγών στην ιστοσελίδα της και αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάντα μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος ελληνικού κι ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα ζητήματα αυτά.
Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι και διέπουν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.atlasecurity.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.atlasecurity.gr

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα www.atlasecurity.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο πέραν αυτών που το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει και πάντα προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η Atlas Security διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης για λόγους επικοινωνίας.
Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η ιστοσελίδα www.atlasecurity.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών της «Χ. ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ATLAS SECURITY CENTRAL STATION»

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η «Χ. ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ATLAS SECURITY CENTRAL STATION» επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τα στοιχεία που συναποτελούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.atlasecurity.gr.
Αφενός εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.atlasecurity.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, εφαρμογών, γλωσσών προγραμματισμού των παρεχομένων υπηρεσιών, σχεδιασμού ιστοσελίδας, παρουσίασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Χ. ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ATLAS SECURITY CENTRAL STATION» και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως ουδέν εκ των προστατευμένων στοιχείων δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης (επαχθούς ή χαριστικής αιτίας), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς ή με σκοπό το προσωπικό (χρηματικό ή μη όφελος) κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.atlasecurity.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους η Atlas Security δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την προέλευση και τον δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Αφετέρου, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που αφορούν και καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών της Atlas Security και τα οποία προβάλλονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην «Χ. ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ATLAS SECURITY CENTRAL STATION». Απαγορεύεται αυστηρά η με κάθε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό χρήση ή κατάχρηση, παραποίηση ή απομίμηση από κάθε τρίτο των εμπορικών σημάτων, του σήματος φήμης και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών ή αναγνωριστικών γνωρισμάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου από κάθε τρίτο με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.
Η «Χ. ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ATLAS SECURITY CENTRAL STATION» θα προστατεύσει σθεναρά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που της ανήκουν στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

Συλλογή – Χρήση πληροφοριών

Η ATLAS SECURITY συλλέγει πληροφορίες των χρηστών/ επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου, δεν πωλεί όμως ή ενοικιάζει αυτή την πληροφορία σε τρίτους.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.atlasecurity.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του www.atlasecurity.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.atlasecurity.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.atlasecurity.gr

Cookies

H ATLAS SECURITY χρησιμοποιεί τεχνολογία ιχνηλασίας cookies για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει. . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του atlasecurity.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του atlasecurity.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του atlasecurity.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του atlasecurity.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του atlasecurity.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα μας παρέχει τη δυνατότητα «πληρωμής on-line» για την εξόφληση λογαριασμών προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας μας μέσω πιστωτικής κάρτας. Η Atlas Security χρησιμοποιεί άμεσο link, το οποίο προωθεί τα στοιχεία που ο χρήστης συμπληρώνει σε ασφαλές περιβάλλον ευρέως αναγνωρίσιμης τράπεζας. Τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης/επισκέπτης στην αρχική φόρμα συναλλαγής τηρούνται στο διαχειριστικό της ιστοσελίδας της Atlas Security αποκλειστικά για την απόδειξη της συναλλαγής .

Ακύρωση παραγγελιών

Η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στην κάτωθι περίπτωση: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά θέλετε να την ακυρώσετε μπορείτε να καλέστε το 210 9600556 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας . Βασική προϋπόθεση είναι η ακύρωση να γίνει εγκαίρως, πριν την έναρξη και καταχώρηση της παραγγελίας από την τράπεζα. Η ακύρωση της παραγγελίας πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα.

Πολιτική υπαναχώρησης

Υπαναχώρηση της πληρωμής δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης/χρήστης έχει λάβει κάποιους μήνες δώρο στην συνδρομή του ή έχει λάβει κάποιο υλικό συστήματος ασφαλείας μαζί με υπηρεσίες. Υπαναχώρηση σε αγορά προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο εάν επιστραφεί το προϊόν αχρησιμοποίητο και άθικτο στην συσκευασία που έχει παραληφθεί.

Ενημερώσεις Newsletter

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να εγγραφεί στο newsletter της Atlas Security.gr είναι απαραίτητο να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.atlasecurity.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Atlas Security και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H ιστοσελίδα www.atlasecurity.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η ιστοσελίδα www.atlasecurity.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.atlasecurity.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών.

Η ATLAS Security από το 1991 μέχρι και σήμερα κατάφερε όχι μόνο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε 35.000 συνδρομητές σε όλη τη χώρα, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της ως Νο1 Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.

 

Επιβράβευση

Εξυπηρέτηση